Kérdése van?     Rendelni szeretne telefonon?     Hívjon minket!      Telefonszám:   06 20 497 88 99         

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Szállítási feltételek
MPL futárszolgálat

AZ MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A világ bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő
áron, az egyedi igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást.
Ha a termék készleten van, akkor 3 munka napon belül.
Ha a termék nincs készleten, akkor 9 munka napon belül.

Elállási jog
Minden Fogyasztót megillet az elállás/felmondás joga az olyan fogyasztói szerződések esetén mely távollévők közt köttetik.

A félreértések elkerülése miatt tisztázni kell azt, hogy ki számít Fogyasztónak.

Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni.

Nem minősül Fogyasztónak, ezért az Elállási/Felmondási joggal nem élhet, valamint Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég,
gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. Bizonyos esetekben a természetes személyen kívűl jogi személy is minősülhet
Fogyasztónak, azonban az ilyen esetek során az érintettnek vagyis a Fogyasztónak hitelt érdemlően bizonyítania kell ennek a jogállásnak a meglétét. Bizonyítás
hiányában vélelmeznünk kell, hogy a nem természetes személy nem Fogyasztó.Elállási/Felmondási tájékoztatóElállási/Felmondási jogA Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés
teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon
vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Motile Bt. 2800 Tatabánya Antall József utca 8.

info@cleandepo.huA Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a
Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a
Fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott
fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a
Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy
átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási/felmondási jogának gyakorlása céljából a Fogyasztó felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is,mely a rendelés leadását követően az
automatikus visszaigazolásról szóló emailben csatolva található.
Elállási jog Minta
Nyilatkozat-minta elálláshoz
Címzett: Motile Bt.
(cím:2800 Tatabánya Antall József utca 8.., e-mail: info@cleandepo.hu)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha
szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………
Kelt